រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានដំណើរការអ៊ុតកៅស៊ូផ្លូវលេខ៣១៧


រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានដំណើរការអ៊ុតកៅស៊ូផ្លូវលេខ ៣១៧ ចាប់ពីផ្លូវលេខ ៥៩៨ ដល់ផ្លូវលេខ ៥១៦ ក្នុងខណ្ឌទួលគោក នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ។