សកម្មភាពការងារក្រុមមន្ត្រីម៉ូតូកង់បី សម្អាតសំរាមតាមមាត់អណ្តូងលូ


សកម្មភាពការងារក្រុមមន្ត្រីម៉ូតូកង់បី សម្អាតសំរាមតាមមាត់អណ្តូងលូ និងថែទាំផ្លូវលេខ១៥៣A ក្នងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង របស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ឆ្នាំង នាថ្ងៃទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ។