សកម្មភាពការងារចុះថែទាំផ្លូវរបស់ក្រុមមន្ត្រីម៉ូតូកង់បី ក្នុងខេត្តប៉ៃលិន


សកម្មភាពការងារចុះថែទាំផ្លូវរបស់ក្រុមមន្ត្រីម៉ូតូកង់បី បានធ្វើផ្ទៃឲ្យរាបស្មើនៅលើផ្លូវជាតិលេខ៥៧ ត្រង់ គ.ម៩៣+៦៥០ អនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តប៉ៃលិន នាថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ។