រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ កំពុងជីកស្តារ កំប្លោក សំរាម និងស្មៅត្រែង


ដើម្បីសម្រួលផ្លូវទឹកហូរអោយបានល្អ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងជីកស្តារ កំប្លោក សំរាម និងស្មៅត្រែង នៅការដ្ឋានចំនួន ៧កន្លែង ដូចខាងក្រោមៈ
១-ប្រឡាយទួលពង្រ
២-ព្រែកហា
៣-ប្រឡាយអូវែង
៤-ប្រឡាយបាក់ទូក
៥-ប្រឡាយស្របផ្លូវជាតិលេខ ៤
៦-ប្រឡាយស្របផ្លូវកប់ស្រូង
៧-អាងស្តុកទឹកទួលគោកទី២