មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពត ចុះអនុវត្តកិច្ចការងារ


ការងារថែទាំប្រចាំអនុវត្តន៍ដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពត
នៅថ្ងៃទី ១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពត បានចុះអនុវត្តកិច្ចការងារសកម្មភាពដូចខាងក្រោម៖
១_ ការងារជួសជុលផ្ទៃកៅស៊ូ ផ្លូវជាតិលេខ៣៣ ពីគ.ម០+៩០០ ដល់ គ.ម ១+៨០០
២_ ការងារជួសជុលផ្ទៃកៅស៊ូ ផ្លូវខេត្តលេខ១២៦ ពីគ.ម១១+០០០ ដល់គ.ម១២+០០០
៣_ ការងារជួសជុលផ្ទៃកៅស៊ូ ផ្លូវជាតិលេខ៣ ពីគ.ម ១២៥+០០០ ដល់គ.ម ១២៧+០០០