ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃ


ខេត្តសាមុតសាខន ប្រទេសថៃ, ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ១៥ តុលា ២០១៧ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងខេត្តសាមុតសាខន ប្រទេសថៃ និងជូនពត៌មានទាក់ទងនឹងការវិវឌ្ឍន៏នៃឱកាសការងារក្នុងប្រទេស ក៏ដូចជាគោលនយោបាយនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ជួយដល់ពលករខ្មែរដែលកំពុងស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃ។