សកម្មភាពជួសជុលផ្លូវខូចខាតដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀង


សកម្មភាពជួសជុលផ្លូវខូចខាតដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងនិងដាក់លូតាមដងផ្លូវក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងរបស់មន្ទីរសាធារណៈការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ថ្ងៃទី២១ ខែតុលាឆ្នាំ២០១៧៕