មន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លែលទ្ធផលការងារកែលំអប្រពន្ធ័ធារាសាស្រ្តកង្ហត ដំណាក់កាលទី ២


មន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម រួមនឹងតំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លែលទ្ធផលការងារកែលំអ និងថែទាំប្រពន្ធ័ធារាសាស្រ្តកង្ហត ដំណាក់កាលទី ២ ស្ថិតក្នុងឃុំចែងមានជ័យ ស្រុកបាណន់ ខេត្តបាត់ដំបង ។