អបអរសាទរពិធីផ្សព្វផ្សាយ សៀវភៅស្ដីពី “នីតិអន្តរជាតិសេដ្ឋកិច្ច”


អបអរសាទរ​ពិធី​ផ្សព្វផ្សាយ សៀវភៅ​ស្ដី​ពី “នីតិ​អន្តរជាតិ​សេដ្ឋកិច្ច” ដោយ ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត​សភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន ២០១៧ ថ្ងៃទី២៤ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ជាតិ​គ្រប់គ្រងសៀវភៅ​នេះ និង​នាំ​អ្នក​អាន​ឲ្យ​ស្គាល់​ទំនាក់ទំនង​ច្បាប់​អន្តរជាតិ​ជុំវិញ​សកម្មភាព​ពាណិជ្ជកម្ម និង​ការ​វិនិយោគ ក៏​ដូច​ជា​ដំណើរ​កកើត​និង​របៀប​អនុវត្ត​ច្បាប់​នៅ​តាម​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ​អង្គការ​អន្តរជាតិ និង​អង្គការ​តំបន់​ដែល​ចូល​រួម​យ៉ាង​សកម្ម​នៅ​ក្នុង​វិភាគទាន​ដល់​សន្តិភាព និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​របស់​ពិភពលោក។