សក្ខាសាលា ស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៏ណែនាំអំពីវិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់នៃលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត


រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃអង្គារ ទី ១២ ធ្នូ ២០១៧ពិធីបើកសក្ខាសាលា ស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៏ណែនាំអំពីវិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់នៃលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ដល់នាយទាហាននៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ។