ក្រុមការងារគម្រោងទឹកជំនន់ឆ្នាំ ២០១៣ FDER-2013-AF (MRD) បានចុះពិនិត្យគុណភាព


នៅថ្ងៃទី ១៣ ដល់ ១៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ ក្រុមការងារគម្រោងទឹកជំនន់ឆ្នាំ ២០១៣ FDER-2013-AF (MRD) បានចុះពិនិត្យគុណភាព ដើម្បីជួសជុលការធានាសុពលភាពសាងសង់ផ្លូវក្រាលបេតុងចំនួន ០១ ខ្សែ និងលូប្រអប់ចំនួន ០២ កន្លែង នៅស្រុកស្រែណូយ ខេត្តសៀមរាប។