ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែតបានអញ្ជើញក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និង សេដ្ឋកិច្ច


ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ, ថ្ងៃសៅរ៌ ទី ២៧ មករា ២០១៨ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែតបានអញ្ជើញក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និង សេដ្ឋកិច្ច ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។