ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បន្តធ្វើការសិក្សាលើសក្តានុពលទឹកក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេស


ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បន្តធ្វើការសិក្សាលើសក្តានុពលទឹកក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេស តាមរយៈការថតរូបពីលើយន្តហោះខ្នាតតូច (Aerial Photography) ។