សកម្មភាពពង្រីកមហាវិថីសហព័ន្ឋរុស្សុី


សកម្មភាពពង្រីកមហាវិថីសហព័ន្ឋរុស្សុីតំបន់មុខព្រលានយន្តហោះ ពីទទឹងផ្លូវ ១៦ម ទៅទទឹងផ្លូវថ្មី ២៨ម