សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ០៥ ក្នុងឃុំអូរស្វាយ

29579

សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ០៥ ស្ថិតក្នុងឃុំអូរស្វាយ ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដែលកំពុងអនុវត្តដោយមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តឧត្តរមានជ័យ ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ០៥ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ១៨៥ ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ៣៥ ហិកតា ។

 29584

 29583

 29585

 29582

 29581

 29580

 29578

 29575

 29576

 29577

 29573

 29571

 29572