ឯកឧត្តមសាយ សំអាល់ គាំទ្រ និងលើកទឹកចិត្តក្រុមហ៊ុនវិនិយោគគិតគូពីបរិស្ថាននៅកម្ពុជា

30668

នៅក្នុងជំនួបជាមួយ លោក Benjamin Ow នាយកក្រុមហ៊ុន AnnAik Limited នៃប្រទេសសឹង្ហបូរីនៅទីស្តីការក្រសួងបរិស្ថា នាថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម សាយ សំ អាល់ រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងបរិស្ថាន បានសំដែងការគាំទ្រដល់ក្រុហ៊ុនវិនិយោគ ដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចគាំពារបរិស្ថាន នៅប្រទេសកម្ពុជា។ ជាមួយគ្នានេះ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី បានលើកទឹកចិត្តឱ្យប្រព័ន្ធដំណើរការអនុវត្តការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន AnnAik Limited នៃប្រទេសសឹង្ហបូ គិតគូ និងចូលរួមចំណែកកិច្ចគាំពារបរិស្ថាន និងការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព។

លោក Benjamin Ow នាយកក្រុមហ៊ុន AnnAik Limite បានបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុនឹងប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាបំពាក់នូវបច្ចេកទេស ក្នុងការគ្រងប្រព័ន្ធទឹកលូក្នុងទីប្រជុំជន ការគ្រប់គ្រង សំណល់ឧស្សាហកម្ម ជាពិសេសផ្តោតសំខាន់លើការគ្រប់គ្រងសំណល់តំបន់ឆ្នេរ៕

H.E. Say Sam Al Encourages Investors to Take Into Account the Environment in Cambodia
============================

Meeting with Mr. Benjamin Ow, Director of AnnAik Limited Company of Singapore at Ministry of Environment on 23 March 2018, HE. Say Sam Al, Minister of Environment supported investors’ participation in Protection of Environment in Cambodia. H.E. Minister encouraged AnnAik Limited to take into account and participate in the protection of environment and sustainable development.

Mr. Benjamin Ow, Director of AnnAik Limited, stressed that the company would equip the technology to manage sewage in urban areas, industrial wastes, in particular the wastes in coastal areas .

 30666

 30667

 30665

 30663