កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារជាមួយ បណ្តាថ្នាក់ដឹកនាំ សមាគម សហគមន៏ និងបុគ្គលិកមជ្ឈមណ្ឌលគាំពារពលករបរទេស


សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ, ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ២៧ ឧសភា ២០១៨ ប្រជុំពិភាក្សាការងារជាមួយ បណ្តាថ្នាក់ដឹកនាំ សមាគម សហគមន៏ និងបុគ្គលិកមជ្ឈមណ្ឌលគាំពារពលករបរទេស ដើម្បីស្វែងយល់ និងរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានានា សម្រាប់ជួយដល់បងប្អូនពលករ ស្ត្រីខ្មែរសញ្ជាតិកូរ៉េ និងសិស្ស-និស្សិតខ្មែរ ដែលកំពុងរស់នៅ បំពេញការងារ និងរៀនសូត្រ នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ។