សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹកដើមព្រីង


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់អាងទឹក ដើមព្រីង ស្ថិតក្នុងឃុំពងទឹក ស្រុកដំណាក់ចង្អើរ ខេត្តកែប ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់អាងទឹក ដើមព្រីង មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ៦៩ ហិកតា ស្រូវប្រាំង ៣៣ ហិកតា ស្រូវដើមរដូវ ២៥ ហិកតា និងដំណាំរួមផ្សំ ២៥ ហិកតា ។