សកម្មភាពធ្វើតេស្តម៉ូទ័របូមទឹកថ្មី ចំនួន ៥គ្រឿងនៅស្ថានីយ៍បឹងត្របែក


សកម្មភាពធ្វើតេស្តម៉ូទ័របូមទឹកថ្មី ចំនួន ៥គ្រឿងនៅស្ថានីយ៍បឹងត្របែក។
ក្នុងសប្តាហ៍នេះ ម៉ូទ័រថ្មីចំនួន ១១គ្រឿង នឹងដាក់អោយដំណើរការទាំងអស់ មានសមត្ថភាពបូមទឹក ២៣.៣ម៉ែត្រគូបក្នុង១វិនាទី គឺកើន ៣ដង ធៀបនឹងសមត្ថភាពបូមទឹកចាស់។