សកម្មភាពកាយស្តារប្រឡាយស្របផ្លូវរថភ្លើង ចាប់ពីផ្លូវតាំងកសាង ដល់ប្រឡាយទួលសំពៅ


សកម្មភាពកាយស្តារប្រឡាយស្របផ្លូវរថភ្លើង ចាប់ពីផ្លូវតាំងកសាង ដល់ប្រឡាយទួលសំពៅ ។
ប្រឡាយនេះ ទទួលទឹកពីតំបន់ខាងជើងព្រលានយន្តហោះ ក្នុងសង្កាត់កាកាបទី១ សង្កាត់កាកាបទី២ និងសង្កាត់ចោមចៅទី៣ ។