សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់អាងទឹកតាសេក-កំពីងពួយ


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់អាងទឹកតាសេក-កំពីងពួយ ស្ថិតក្នុងឃុំទឹកក្រហម ស្រុកជាំក្សាន្ត ខេត្តព្រះវិហារ ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់អាំងទឹកតាសេក-កំពីងពួយ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ៧៥០ ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ៥០ ហិកតា ។