អភិបាលរងខេត្តត្បូងឃ្មុំ បើកអង្គសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយអំពីសៀវភៅវណែនាំ ស្ដីពីការអនុវត្តគម្រោងមូលនិធិឃុំ សង្កាត់


ដើម្បីធានាដល់ប្រសិទ្ធភាពការងារ នៃការអនុវត្តគម្រោងមូលនិធិឃុំ សង្កាត់ ស្របតាមការវិវឌ្ឍនៃលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានា និងស្ថានភាពជាកស្ដែងនៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨នេះ ឯកឧត្តម ឡុង ធាម អភិបាលរងខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានបើកអង្គសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយអំពីសៀវភៅវណែនាំ ស្ដីពីការអនុវត្តគម្រោងមូលនិធិឃុំ សង្កាត់ ជូនដល់មេឃុំ ស្មៀនឃុំ សង្កាត់ ទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។