ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត បានជួបពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ជាមួយនឹង ឯកឧត្តមបណ្ឌិត កូ ប៉ូ កូន (Dr Koh Poh Koon) រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្ម


(សិង្ហបុរី)៖ ថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលជាថ្ងៃទី២ នៃដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ “លីក្វាន់យូរ” ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត បានជួបពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ជាមួយនឹង ឯកឧត្តមបណ្ឌិត កូ ប៉ូ កូន (Dr Koh Poh Koon) រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្ម អំពីសេដ្ឋកិច្ចសិង្ហបុរីនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត ។