សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ បេង


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ បេង ស្ថិតក្នុងឃុំបេង ស្រុកបន្ទាយអំពិល ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ បេង មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ២.១៥៩ ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ២៤៤ ហិកតា ។