អភិបាលក្រុងព្រៃវែង បានចុះជួបសំណេះសំណាល ជាមួយសមាជិកបក្ស គ្រួសារបក្សចំនួន 56គ្រួសារ


ព្រឹកថ្ងៃ២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨លោកម៉ននី បណ្ឌិត អនុប្រធានគណបក្សក្រុងព្រៃវែង បានជួបគ្រួសារបក្សតាមខ្នងផ្ទះ លោកម៉ននី បណ្ឌិត អភិបាលក្រុងព្រៃវែង និងជាអនុប្រធានគណបក្សក្រុង និងក្រុមការងារគណៈបក្សសង្កាត់កំពង់លាវ និងគណបក្សសង្កាត់ ភូមិ បានចុះជួបសំណេះសំណាល ជាមួយសមាជិកបក្ស គ្រួសារបក្សចំនួន56 គ្រួសារ នៅភូមិលេខ៣ សង្កាត់កំពង់លាវ ក្រុងព្រៃវែង។