ទិដ្ឋភាពការដ្ឋានផ្លូវដែកបាត់ដឹង


ពួកគាត់ដាក់វេនធ្វើការដល់ “ទាបភ្លឺ” ស្ទើរាល់ថ្ងៃ
ដើម្បីដាក់ដំណើរការ “#ផ្លូវដែកទិសពាយ័ព្យ” ទាំងស្រុង បានឆាប់រហ័ស ចូលរួមកាត់បន្ថយការចំណាយដឹកជញ្ជូន និងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងការកកស្ទះចរាចរណ៍ផ្សេងៗ