ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ និង ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ទី នរិន្ទ រៀបចំការជួបជុំសប្បាយនិងអបអរការរីកចម្រើនវិស័យអគ្គិសនី


ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ និង ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ទី នរិន្ទ រៀបចំការជួបជុំសប្បាយនិងអបអរការរីកចម្រើនវិស័យអគ្គិសនីក្រោមប្រធានបទ ” ពីមុននិងទៅថ្ងៃអនាគតនៅតែជាគ្រួសារអគ្គិសនីកម្ពុជា “។ ជាមួយសម្តេច ហ៊ុន សែន និវត្តន៍ជនអគ្គិសនីកម្ពុជាបានជួយស្តារនិងអភិវឌ្ឍវិស័យនេះពីបាតដៃទទេមកដល់របត់បច្ចុប្បន្នដែលជាមោទនភាពជាតិខ្មែរ ។