សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ត្រពាំងវែង


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ត្រពាំងវែង ស្ថិតក្នុងសង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ត្រពាំងវែង មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ៧៣៧ ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ១៥០ ហិកតា ។