រាជរដ្ឋាភិបាល​ដឹក​នាំ​ដោយ​គណបក្សប្រជាជន​កម្ពុជា​នឹង​បន្ត​ជំរុញ​អនុវត្ត​ដោយ​ឥត​ងាក​រេ​នូវ​ក្របខ័ណ្ឌ​គោល​នយោបាយ​ជាតិ​គាំ​ពារ​សង្គម​ឆ្នាំ​២០១៦-២០២៥​


រាជរដ្ឋាភិបាល​ដឹក​នាំ​ដោយ​គណបក្សប្រជាជន​កម្ពុជា​នឹង​បន្ត​ជំរុញ​អនុវត្ត​ដោយ​ឥត​ងាក​រេ​នូវ​ក្របខ័ណ្ឌ​គោល​នយោបាយ​ជាតិ​គាំ​ពារ​សង្គម​ឆ្នាំ​២០១៦-២០២៥​ តាម​រយៈ​ការ​រៀប​ចំ​ដាក់​ឱ្យ​អនុវត្ត​នូវ​បណ្ដា​កម្មវិធី​អាទិភាព​ ដូចជា​ ១.កម្មវិធី​ឧបត្ថម្ភ​ស្រ្ដី​មាន​ផ្ទៃ​ពោះ​ និង​កុមារ​ក្រោម​អាយុ​២ឆ្នាំ​នៃ​គ្រួសារ​ក្រីក្រ​ ២.ចាប់​អនុវត្ត​របប​ហានិភ័យ​ការងារ​សម្រាប់​មន្រ្ដី​សាធារណៈ​ពី​ឆ្នាំ​២០១៩​ និង​ ៣.ចាប់​អនុវត្ត​របប​សោធន​សម្រាប់​កម្មករ-នយោជិត​ ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​២០១៩​ តទៅ។ នេះគឺ​ជាការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ដ៏មោះមុតរបស់​គណបក្សប្រជាជន​កម្ពុជា​ ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​និង​ពង្រឹង​ប្រព័ន្ធ​គាំពារ​សង្គម​ឱ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​និង​ចីរភាព​ ដោយ​មិន​ទុក​ឱ្យ​ប្រជាជន​ណា​ម្នាក់​ស្ថិត​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ​គាំ​ពារ​សង្គម​ឡើយ​។