រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដាក់លូទំហំ ១ម ក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី២ ខណ្ឌមានជ័យ


ក្នុងផែនការដោះស្រាយបញ្ហាទឹកលិចនៅតំបន់ភូមិទ្រា៤ នៅថ្ងៃទី២០ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៨ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដាក់លូទំហំ ១ម ប្រវែង ១០៨០ម ចាប់ពីផ្លូវលេខ ៣៧១ ដល់ផ្លូវលូ ៥ ក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី២ ខណ្ឌមានជ័យ។