ទ្វារទឹក ចំនួន ០៤ នៃទ្វារទឹកសរុបចំនួន ០៦ របស់អាងទឹកខ្ពបត្របែក ត្រូវបានបិទទាំងស្រុងវិញហើយ


ទ្វារទឹក ចំនួន ០៤ នៃទ្វារទឹកសរុបចំនួន ០៦ របស់អាងទឹកខ្ពបត្របែក ស្ថិតក្នុងស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ ត្រូវបានបិទទាំងស្រុងវិញហើយ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី ២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ នេះ បន្ទាប់ពីទឹកក្នុងអាងបានស្រកចុះ ១,១៥ ម
(ធៀបកម្ពស់ទឹកកើនឡើងអតិបរមា កាលពីថ្ងៃទី ១៨) ។