គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៣ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨ ការដ្ឋានសាងសង់ស្ថានីយ៍បូមទឹកលូ ៥ សម្រេចបាន ៥០%


គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៣ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨ ការដ្ឋានសាងសង់ស្ថានីយ៍បូមទឹកលូ ៥ សម្រេចបាន ៥០% !
ស្ថានីយ៍នេះ មានសមត្ថភាពបូមទឹក ៥ម៉ែត្រគូបក្នុង១វិនាទី សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាទឹកលិចនៅតំបន់ខាងត្បូង និងខាងកើតព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញ ។