កម្រងរូបភាព សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញពិនិត្យសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត ហ៊ុន សែន អាចារ្យ លាក់ ខេត្តកំពង់ធំ ថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦