គណៈប្រតិភូគណៈកម្មការទី១ព្រឹទ្ធសភា ជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងប្រធានសាលាដំបូង ខេត្តមណ្ឌលគិរី


នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង១០:៣០នាទី នៅសាលាដំបូងខេត្តមណ្ឌលគិរី គណៈប្រតិភូគណៈកម្មការទី១ព្រឹទ្ធសភា ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ខៀវ មុត អនុប្រធានគណៈកម្មការទី១ព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំ ចៅក្រម ព្រះរាជអាជ្ញា និងមន្ត្រីសាលាដំបូងខេត្តមណ្ឌលគិរីដឹកនាំដោយលោក យ៉ា ណារិន ប្រធានសាលាដំបូងខេត្តមណ្ឌលគិរី ដើម្បីស្វែងយល់អំពី ស្ថានភាពអនុវត្តក្រមទាំង៤ (ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ក្រមរដ្ឌប្បវេណី និងក្រមនីតិវិធីរដ្ឌប្បវេណី)បញ្ហាប្រឈម ការលំបាក់ ការដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ (សិទ្ធទទួលបានការជំនំ ជំុរះក្តីដោយយុត្តិធម៌ និងបញ្ហាអ្នកជាប់ឃំុលេីសនីតីវិធី) និងសំណូមពរនានារបស់សាលាដំបូងខេត្តមណ្ឌលគិរី បានជួបប្រទះក្នុងការអនុវត្តការងារនាពេលកន្លងមក។