ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលការចូលជួបជម្រាបលារបស់ឯកឧត្តម William A. Heidt ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា


នៅរសៀលថ្ងៃទី ១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីស្តីការក្រសួង ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលការចូលជួបជម្រាបលារបស់ឯកឧត្តម William A. Heidt ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា ដែលបានបញ្ចប់បេសកកម្មការទូត នៅកម្ពុជា។
In the afternoon of 19 November 2018, at the Ministry, H.E. Deputy Prime Minister Prak Sokhonn received a farewell call by The Honorable William A. Heidt, US Ambassador to Cambodia, who has completed his diplomatic mission in Cambodia.