ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ិត សំហេង បានអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ដឹកនាំប្រតិភូសភាពាណិជ្ជកម្មអន្ដរជាតិ សមាគមធុរកិច្ចក្នុងវិស័យឯកជន ចូលជួបពិភាក្សា


នាទីស្ដីការក្រសួង រសៀលថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ិត សំហេង រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ បានអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ដឹកនាំប្រតិភូសភាពាណិជ្ជកម្មអន្ដរជាតិ សមាគមធុរកិច្ចក្នុងវិស័យឯកជន ចូលជួបពិភាក្សា ជាលើកទីពីរ ការអនុវត្តប្រកាសស្ដីពីការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ។