សកម្មភាពបូម-ស្តារលូ និងកើបសំរាមក្នុងអណ្តូងលូនៅផ្លូវលេខ១៣ ជាប់ផ្សារកណ្តាល ផ្លូវលេខ ១៥៤ និងផ្លូវលេខ ១៥៨