ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង លាងសម្អាតផ្លូវ ដើម្បីត្រៀមចូលរួមទិវាបុណ្យជាតិ ថ្ងៃ៧មករា


សកម្មភាពបោស លាងសម្អាតកំណាត់ផ្លូវលេខ ៤៥ និង ៣៧ ក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង (ខាងកើតសាលាខេត្ត) ត្រៀមរៀបចំទិវាបុណ្យជាតិ ៧មករា នៅថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទី ០៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ស្អែកនេះ (៧មករា ១៩៧៩ – ៧មករា ២០១៦ )

Kg Chhang 1 (1)

Kg Chhang 1 (2)

Kg Chhang 1 (3)

Kg Chhang 1 (4)

Kg Chhang 1 (5)

Kg Chhang 1 (6)

Kg Chhang 1 (7)

Kg Chhang 1 (8)

Kg Chhang 1 (9)

Kg Chhang 1 (10)