ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ថោង ខុន បានអញ្ជើញត្រួតពិនិត្យស្តង់សមិទ្ធផលរយៈពេល ២០ ឆ្នាំនៃសន្តិភាព (១៩៩៨-២០១៨)


នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ថោង ខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍ បានអញ្ជើញត្រួតពិនិត្យស្តង់សមិទ្ធផលរយៈពេល ២០ ឆ្នាំនៃសន្តិភាព (១៩៩៨-២០១៨) សម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍។