មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រៃវែង បាននាំម៉ាស៊ីនបូមទឹក ដើម្បីអន្តរាគមន៍បូមទឹកសង្រ្គោះស្រូវ


មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រៃវែង បាននាំម៉ាស៊ីនបូមទឹកធុន៦៥សេះ ០១គ្រឿងថែមទៀត សរុបទាំងអស់ ០៣ គ្រឿង ដើម្បីអន្តរាគមន៍បូមទឹកសង្រ្គោះស្រូវចំនួន ១.៥៥០ ហត ក្នុងនោះ នៅឃុំធាយ និងឃុំបឹងព្រះ ស្រុកបាភ្នំ ចំនួន ៩៥០ ហត និងឃុំទឹកថ្លាស្រុកស្វាយអន្ទរ ៦០០ ហត ។