ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្រ្តី ខៀវ កាញារីទ្ធ បើកកិច្ចប្រជុំពិសេសប្រចាំសប្តាហ៍


ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្រ្តី ខៀវ កាញារីទ្ធ បើកកិច្ចប្រជុំពិសេសប្រចាំសប្តាហ៍​ ខែមករា របស់ថ្នាក់ដឹកនាំ តាមបណ្តា អគ្គនាយកដ្ឋានទាំង ៥ និងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងព័ត៌មាន ពាក់ពន្ធ័ ដែលគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ធ្វេីសេចក្តីរាយការណ៍ជូនអង្គប្រជុំនូវលទ្ធផលការងាររបស់ខ្លួន​កន្លងមក។