មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកែប ចាក់ក្រាលកៅស៊ូបាចថ្មពីរជាន់ (DBST)


មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកែប ចាក់ក្រាលកៅស៊ូបាចថ្មពីរជាន់ (DBST) ប្រវែងសរុប ៦.៥៥០ម ទទឹង ១១ម កំពុងបន្តសកម្មភាពនៅចន្លោះ ពីគ.ម ២៧+៩០០ ដល់ គ.ម ២៩+៣០០ និងស្រោចកៅស៊ូ Prime Coast ក្នុងគម្រោងជួសជុលកំណាត់ផ្លូវខេត្តលេខ ១៣៣៣ ចាក់ក្រាលកៅស៊ូ DBST ប្រវែង ២.១០០ម ទទឹង ៧ម ចន្លោះពី គ.ម ៨+៩០០ ដល់ គ.ម ១១+០០០ ។