ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ចម ប្រសិទ្ធ អញ្ជើញជាអធិបតី បើកកិច្ចប្រជុំ គណៈកម្មាធិការវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាអាស៊ានលើកទី៧១ និងកិច្ចប្រជុំ ពាក់ព័ន្ធនានា


ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ចម ប្រសិទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម អញ្ជើញជាអធិបតី បើកកិច្ចប្រជុំ គណៈកម្មាធិការវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាអាស៊ានលើកទី៧១ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានា នៅខេត្តសៀមរាបនាថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។

437

438

439

440