បទវិចារណកថា៖ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា មានបទពិសោធន៍ និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ ក្នុងការការពារឯករាជ្យ អធិបតេយ្យ សន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ