វឌ្ឍនភាពការងារសាងសង់ស្ថានីយបូមទឹកកខ្វក់ទាំង ០៤ទីតាំង នៅក្រុងព្រះសីហនុ


* វឌ្ឍនភាពការងារសាងសង់ស្ថានីយបូមទឹកកខ្វក់
ទាំង ០៤ទីតាំង នៅក្រុងព្រះសីហនុ
ប្រចាំថ្ងៃ អាទិត្យ ទី​ ០៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩

* សកម្មភាពការងារ ស្ថានីយបូមទី១ (PS-1)
– ការងារសម្រួលដីជុំវិញអាង
-រៀបឥដ្ឋ ចងដែក ជញ្ជាំងទប់ដី អគារបញ្ជាម៉ូទ័រ
– សកម្មភាពពេលយប់ មិនមានការថែមម៉ោង
(កម្មករសុំសម្រាក១ពេល ថ្ងៃអាទិត្យ)ការងារសម្អាតការដ្ឋាន
សកម្មភាពការងារ ស្ថានីយបូមទី២ (PS-2)
– ការងារជញ្ជូនសម្ភារៈចេញពីបាតអាង
– ការងារឆាបសម្អាតជញ្ជាំងបេតុងខាងក្នុង,ក្រៅ
– ការងាររៀបចំពុម្ព សម្ភារៈ​ឱ្យមាន សណ្តាប់
ធ្នាប់ និងសម្អាតការដ្ឋាន
-ការងារដាក់លូបេតុងមុខកាត់(1ម៉ែត្រ​ x 4ម៉ែត្រ​)
ភ្ជាប់ពី MH-3 ទៅMH-4
(លើប្រវែងសរុប 790ម៉ែត្រ​)
– សកម្មភាពកាយដីបានប្រវែង 716ម៉ែត្រ​
– ការងារដាក់លូបេតុង1×4ម៉ែត្រ​ បាន56ម៉ែត្រ
មកដល់ថ្ងៃនេះយើងសម្រេចបានចំនួន 308ម៉ែត្រ
(លើប្រវែងសរុប 790ម៉ែត្រ)
* សកម្មភាពការងារ ស្ថានីយ​បូមទី៣ (PS-3)
– ការងាររៀបចំពុម្ព និង សម្ភារៈឱ្យមាន
សណ្តាប់ធ្នាប់
– ការងារឆាបសម្អាតដំណរបេតុង ចាស់ថ្មី
– ការងាររៀបចំសម្ភារៈតំឡើងភ្ជាប់ប្រពន្ធ័ម៉ូទ័រ
* ការងារភ្ជាប់ទុយោ HDPE តាមបណ្តាស្ថានីយ៍
* ការងារដាក់លូបេតុងមុខកាត់(1ម៉ែត្រ​ x 4ម៉ែត្រ​)
ភ្ជាប់ពី MH-3 ទៅMH-4
(លើប្រវែងសរុប 790ម៉ែត្រ​)
– សកម្មភាពកាយដីបានប្រវែង 716ម0ម៉ែត្រ​
– ការងារដាក់លូបេតុង 1×4ម៉ែត្រ​ បាន56ម៉ែត្រ​
មកដល់ថ្ងៃនេះយើងសម្រេចបានចំនួន 308ម៉ែត្រ
(លើប្រវែងសរុប 790ម៉ែត្រ)
* សកម្មភាពការងារ ស្ថានីយបូមទី៣ (PS-3)
– ការងាររៀបចំពុម្ព និង សម្ភារះឱ្យមាន
សណ្តាប់ធ្នាប់
– ការងារឆាបសម្អាតដំណរបេតុង ចាស់ថ្មី
– ការងាររៀបចំសម្ភារះតំឡើងភ្ជាប់ប្រពន្ធ័ម៉ូទ័រ
* សកម្មភាពការងារស្តារប្រឡាយ សុខា និងស្តារ
ប្រទ្បាយពយ-៣៩
– ថ្ងៃនេះនៅប្រឡាយសុខាយើងមិនទាន់បន្តការងារស្តាទេដោយរង់ចាំធ្វើទំនប់សិន(ប្រឡាយសរុប 1242ម៉ែត្រ) ។

* សកម្មភាពការងារស្តារប្រទ្បាយទៅពយ-៣៩
– ការងារវាយព្រៃសងខាងប្រឡាយបានប្រវែង
100ម៉ែត្រ​សម្រេចបាន2000ម៉ែត្រ​
(លើប្រវែងសរុប 2300ម៉ែត្រ​)
– ការងារស្តារដីភក់ និងសំរាមបើកផ្លូវទឹកក្នុងប្រឡាយចាស់បានប្រវែង 100ម៉ែត្រ​សរុបបានប្រវែង 1500ម៉ែត្រ​ (លើប្រវែងសរុប 2300ម៉ែត្រ​)
– ការងារកាយបើកមុខប្រឡាយ និងធ្វើជើងទេ
តាមទំហំថ្មីកំណត់ បានប្រវែង 200ម៉ែត្រ​
សរុបបាន1000ម៉ែត្រ​ លើប្រវែងសរុប 2300ម៉ែត្រ​

*គ្រឿងចក្រប្រើប្រាស់សម្រាប់ការងាររស្តារប្រឡាយមានចំនួន 07គ្រឿង :
* ក្រុមហ៊ុន SCE
-អេស្កាវ៉ាទ័រ ដៃខ្លី 1គ្រឿង
-អេស្កាវ៉ាទ័រ ដៃវែង1គ្រឿង
* សាធារណការ
-អេស្កាវ៉ាទ័រ ដៃខ្លី 3គ្រឿង
* ធនធានទឹក
-អេស្កាវ៉ាទ័រដៃវែង 2គ្រឿង
* ការងារភ្ជាប់ទុយោ HDPE តាមបណ្តាស្ថានីយ
(មានសកម្មភាពទេ កំលាំងសុំសម្រាកមួយពេល)
* ការងារដាក់លូបេតុងមុខកាត់(1ម៉ែត្រ​x 4ម៉ែត្រ​)
ភ្ជាប់ពី MH-3 ទៅMH-4
(លើប្រវែងសរុប 790ម៉ែត្រ​)
– សកម្មភាពកាយដីបានប្រវែង 716ម៉ែត្រ​
– ការងារដាក់លូបេតុង 1×4ម៉ែត្រ​ បាន56ម៉ែត្រ​
មកដល់ថ្ងៃនេះយើងសម្រេចបានចំនួន 308ម៉ែត្រ
(លើប្រវែងសរុប 790ម៉ែត្រ)
* សកម្មភាពការងារ ស្ថានីយ​បូមទី៣ (PS-3)
– ការងាររៀបចំពុម្ព និង សម្ភារៈឱ្យមាន
សណ្តាប់ធ្នាប់
– ការងារឆាបសម្អាតដំណរបេតុង ចាស់ថ្មី
– ការងាររៀបចំសំភារះតំឡើងភ្ជាប់ប្រពន្ធ័ម៉ូទ័រ