គ.ជ.ប ទទួលពាក្យចុះបញ្ជីចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា អាណត្តិទី៣ របស់ គណបក្សប្រជាជនរាជធានីភ្នំពេញ


នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩នេះ គណៈកម្មការរាជធានី-ខេត្ត រៀបចំការបោះឆ្នោត (គធ.ខប) របស់គ.ជ.ប នៅរាជធានីភ្នំពេញ បានទទួលពាក្យចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ អាណត្តិទី៣ ឆ្នាំ២០១៩សា អាណត្តិទី៣ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញរួចហើយ។

សូមជម្រាបថា គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គជប) បានចាប់ផ្តើមដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ អាណត្តិទី៣ នៅថ្ងៃទី៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩។

ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះ មានរយៈ១៣ថ្ងៃ គឺចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី០៤ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ (មានរយៈពេល១៣ថ្ងៃ ដោយមិនរាប់ថ្ងៃអាទិត្យ និងថ្ងៃបុណ្យផ្លូវការ)។ អ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សានេះ គឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់នៅក្នុងមុខតំណែង ដែលមានសមាជិក សរុបចំនួន ១១,៥៧២នាក់ ទូទាំងប្រទេស៕