អបអរសារទ លោកស្រី ពុធ ធីតា ប្រធានក្លឹបបឹងកេត អេហ្វ ស៊ី ជាស្រ្តីទី១ ជាប់ជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩ – ២០២៣


អបអរសារទ! លោកស្រី ពុធ ធីតា ប្រធានក្លឹបបឹងកេត អេហ្វ ស៊ី ជាស្រ្តីទី១ ជាប់ជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩ – ២០២៣ បន្ទាប់ទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ ២៩សម្លេង ក្នុងមហាសន្និបាតសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា កាលពីព្រឹកមិញនេះ គណៈឯកឧត្តម អ៊ុក សិទ្ធជាតិ មាន ៣២សម្លេង បន្តជាប់ជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិដដែរ ។ ( ថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ )