ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា មានមតិស្វគមន៍ និងរាយ ការណ៍អំពីលទ្ធផលការងារដែលអនុវត្តបានកន្លង មកក្នុងឆ្នាំ២០១៩


គណបក្សខេត្ត៖គណៈឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី អគ្គលេខាធិការគណៈចលនា មហាជន នៃគណៈកម្មាធិ ការកណ្តាលគណបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជា និងប្រតិភូ ជាមួយគណៈចលនា មហាជនខេត្តដឹកនាំដោយឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា ប្រធានគណៈចលនា មហាជនខេត្ត និងសមាជិក សមាជិកា សរុប ៦៣ នាក់។

ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា មានមតិស្វគមន៍ និងរាយ ការណ៍អំពីលទ្ធផលការងារដែលអនុវត្តបានកន្លង មកក្នុងឆ្នាំ២០១៩ និងបានគូសបញ្ជាក់ពីសកម្ម ភាពរបស់អង្គការមួយចំនួនដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារ។

នៅក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី បានលើកឡើងពីគោលបំណងនៃការបង្កើតគណៈចលនាមហាជន របៀបរបបការអនុវត្តការងារ ពីសភាពការណ៍ទូទៅដែលកើតឡើងក្នុងពេលកន្លង មក(មុនបោះឆ្នោត និងក្រោយបោះឆ្នោត) ពីសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងបក្ស និងពីសកម្មភាពដ៏អាក្រក់របស់ពួកប្រឆាំង ។
-សូមអោយបន្តសកម្មភាព និងសាមគ្គីភាពកាន់តែល្អបន្ថែមទៀត។