ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន ទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយបេសកជន ពិសេសរបស់នាយករដ្ឋមន្រ្តីចក្រភពអង់គ្លេស ទទួលបន្ទុកពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់កម្ពុជា


ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ទទួលជួបពិភាក្សា ជាមួយលោក Lord Puttnam បេសកជនពិសេសរបស់នាយករដ្ឋមន្រ្តីចក្រភពអង់គ្លេស ទទួលបន្ទុកពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់កម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ នៅភ្នំពេញ។

144

145

146