រដូវនេះជារដូវប្រមូលផល អំបិលពី ស្រែអំបិល


រដូវនេះជារដូវប្រមូលផល អំបិលពី ស្រែអំបិល(ខេត្តកែប ខេត្ត កំពត)។ស្រែអំបិលអាចជាគោលដៅទេសចរណ៍ មួយ សំរាប់ទស្សនា ស្វែងយល់និង អប់រំអោយមានការយល់ដឹង ពីជីវភាពកសិករនិង ការ ផលិតអំបិល។គួរនាំគ្នាលើកស្ទួយនិងប្រើប្រាស់អំបិលរបស់ជាតិ ( អំបិលក្នុងស្រុកយើង ដែលមានតាំងពីដើមរៀងមក) ហើយជាអំបិលដែលសំបូរដោយជាតិ Iode ដែលអាចជួយកាត់បន្ថយបានច្រើនដល់ជំងឺពក ក។